5 കാലുകളുള്ള ഷൂട്ടിംഗ് സ്റ്റിക്കുകൾ, ഹണ്ടിംഗ് സ്റ്റിക്കുകൾ